Privacybeleid

(laatst bijgewerkt op 13.09.2023)


Eleas bv respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan Eleas bv  kunt toevertrouwen.

Deze Privacy statement & policy, beschrijft welke persoonsgegevens Eleas bv  verwerkt en hoe Eleas bv  hier op een correcte manier mee omgaat.

1. Deze Privacy statement & policy

Deze Privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Eleas bv  van u verzamelt en verwerkt.

Door gebruik te maken van de (mobiele) website, webshops en andere producten en diensten van Legal Learning Company, gaat u ermee akkoord dat deze Privacy statement & policy van toepassing is op de door Eleas bv  verwerkte persoonsgegevens.

Eleas bv  behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement & policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de websites van de activiteiten van Eleas bv  (Eleas bv  ) terugvinden.

2. Persoonsgegevens in het bezit van Eleas

Volgende gegevens worden door u via registratie en inschrijving /aankoop op/van onze diensten en activiteiten aan Eleas bv  meegedeeld en op verschillende manieren door Eleas bv  verwerkt in het kader van de commerciële en administratieve relatie met de klanten. Dit zijn onder meer:

Gegevens die u rechtstreeks aan Eleas bv  verstrekt

    Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer;

    Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, …;

    Inloggegevens gerelateerd een gebruikersaccount: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord;

    Informatie betreffende de producten en/of diensten die u wenst te bestellen;


Gegevens uit andere bronnen

Eleas bv  kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals onder meer het aankopen of huren van gegevens die verzameld zijn door leveranciers die zich hierin specialiseren.

Op de Eleas bv  websites kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door Eleas bv  en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. Eleas bv  raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan Eleas bv  of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan Eleas bv  (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

3. Verwerking van de persoonsgegevens door Eleas bv

Persoonsgegevens worden door Eleas bv  voor volgende doeleinden verwerkt:

    De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u (zoals het sluiten van abonnementen, het bestellen van producten en/of diensten, het aanmaken van een gebruikersaccount, …), alsook het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden;

    De optimalisatie van algemene-, commerciële- en marketingstrategieën van Eleas bv

    De naleving van de op Eleas bv  van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin;

    Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.

4. Eleas bv  deelt geen persoonsgegevens.

De aan Eleas bv  verstrekte gegevens worden door Eleas bv  niet aan derden verstrekt, tenzij die noodzakelijk is het kader van de correcte dienstverlening bij de uitoefening van een overeenkomst met u.

5. Uw rechten

U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die Eleas bv  van u verwerkt.

U heeft tevens recht op het wissen van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de Eleas bv  dienstverlening) en tegen het opstellen van uw profiel.

Hiertoe kan u contact opnemen met Eleas bv  via de contactinformatie zoals opgenomen in punt 8 van deze Privacy statement & policy.

U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: privacycommission.be. (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35)

6. Veiligheidsbeleid van Eleas bv  

- Beveiliging van de gegevens

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Eleas bv  alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

- Bewaring van gegevens

Eleas bv  zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van Eleas bv  met betrekking tot deze gegevens en met de missie van Eleas bv  om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

7. Minderjarigen (kinderen jonger dan 16 jaar)

Eleas bv  verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de producten, diensten, webshops, … van Eleas bv  te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.

Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal Eleas bv  deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.

8. Contactgegevens

Eleas bv

Pastorijstraat 11

1600 Sint-Pieters-Leeuw

Contact via: info@eleas.be        

Ondernemingsnummer: 0785.807.886